PRESS RELEASE

(Dansk version længere nede)

Deportation center criminalizes rejected asylum seekers

Rejected asylum seekers protest against their upcoming forced replacement to a former prison. Trampoline House criticizes the policy for criminalizing rejected asylum seekers.

Since the beginning of 2016, rejected asylum seekers that live in deportation center Sjælsmark demonstrate against their living conditions. Among other things, they protest against a lack of access to medical care and to cook their own food. In addition, they protest against the government’s decision to move them to Kærshovedgaard, which is a former prison close to Ikast. Trampoline House supports the demonstrators' requests for a more humane treatment of rejected asylum seekers.

Symbolic criminalization of refugees

The management of deportation centers in Denmark is carried out by the Prison and Probation Service instead of the Red Cross or Danish municipalities, as is the case for other asylum centers in the country. According to Morten Goll, director of Trampoline House, this entails a symbolic criminalization of rejected asylum seekers:

”Normally, we don’t punish people who haven’t committed any crimes. But that’s what’s happening here. Originally, it was said that people should only stay up to 6 months in Sjælsmark, and only immediately before their deportation. We know people who have already lived there for a year. That suggests that the authorities place people there indefinitely, regardless if they can be deported or not. The rationale behind Sjælsmark is that there should be additional pressure on the rejected asylum seekers to force them to return voluntarily. When it turns out that the rejected asylum seekers still fear returning home more than the terrible conditions in Sjælsmark, the government ought to consider whether it is really in the spirit of democracy to punish people that have not committed any crimes. The basic principles of democracy should be for everyone, and it should be a minimum requirement that people who are in Denmark should be treated with respect and in the spirit of democracy”

Trampoline House supports asylum seekers’ and refugees’ way into Danish society. Find out more and support Trampoline House’s work at www.trampolinehouse.dk/donate


Deportationscenter kriminaliserer afviste asylansøgere

Afviste asylansøgere protesterer imod deres forestående tvangsflytning til et nedlagt fængsel. Trampolinhuset kritiserer politikken for at kriminalisere udviste asylansøgere.

Siden starten af 2016 demonstrerer afviste asylansøgere, som bor på deportationscenter Sjælsmark, imod deres levevilkår. Blandt andet kritiserer de manglende adgang til medicin, eller mulighed for selv at lave deres egen mad. Derudover protesterer de imod regeringens beslutning om at flytte dem til Kærshovedgaard, som er et nedlagt fængsel ved Ikast. Trampolinhuset støtter demonstranternes opfordringer til en mere human behandling af afviste asylansøgere.

Symbolpolitisk kriminalisering af flygtninge

Driften af deportationscentre i Danmark varetages af Kriminalforsorgen i stedet for af Røde Kors eller af danske kommuner, som det er tilfældet for andre asylcentre i landet. Ifølge Morten Goll, daglig leder i Trampolinhuset, medfører dette en symbolpolitisk kriminalisering af de afviste asylansøgere:

Normalt straffer vi ikke folk som ikke har begået forbrydelser. Men det er det der sker her. Oprindeligt hed det sig at folk kun skulle opholde sig højst 6 måneder i Sjælsmark, og kun umiddelbart før deportation. Vi kender folk der allerede har boet der et helt år. Det tyder jo på at myndighederne placerer folk der på ubestemt tid, uanset om de kan hjemsendes eller ej. Rationalet bag Sjælsmark er at der skal lægges yderligere pres på de afviste asylansøgere for at tvinge dem til at tage frivilligt hjem. Når det nu viser sig at de afviste asylansøgere fortsat frygter hjemrejse mere end de forfærdelige forhold i Sjælsmark, burde regeringen overveje om det virkelig er i demokratiets ånd at straffe mennesker som ikke har begået nogen forbrydelser. Demokratiets grundlæggende principper bør gælde for alle, og det må være et minimumskrav at folk der opholder sig i Danmark bliver behandlet med respekt og i demokratiets ånd.”

Trampolinhuset støtter flygtninge og asylansøgeres vej ind i det danske samfund. Læs mere og støt Trampolinhusets arbejde på www.trampolinehouse.dk/donate