Do policies radicalize?

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

"Demokratiet kendes jo netop på hvordan vi behandler dem der sidder yderst på pinden"

Dette efterår har den danske regering foreslået 44 stramninger på asyl- og flygtningeområdet. Forlsaget inkluderer stramninger i adgangen til velfærdsydelser for både asylansøgere og flygtninge med asyl i Danmark. Ifølge regeringen er målet med stramningerne at “bevare vores samhørighed og værdier”. Men ifølge radikaliseringseksperter kan stramninger på asyl- og integrationsområdet føre til, at asylansøgere og flygtninge føler sig uvelkomne I Danmark og derfor radikaliseres.

Morten Goll, daglig leder i Trampolinhuset, deler eksperternes bekymring for at yderligere stramninger kan være skadelige for integrationen af flygtninge i Danmark:

"Det står det mig helt klart at man bør tage eksperternes opråb alvorligt. Jeg tror ikke, der er nogen direkte sammenhæng mellem radikaliserede grupper i samfundet og asylansøgere, men når man fra politisk hold har så travlt med at tegne et Danmark der afviser flygtninge og asylansøgere, og folk med anden kulturel baggrund end vestlig, så smitter det jo af på hele samfundet.Jeg frygter, at det vil være til fare for sammenhængskraften i hele samfundet at lave love der kan opfattes som diskrimination mod særlige grupper, også selvom de faktiske love kun vedrører en marginal gruppe. Demokratiet kendes jo netop på hvordan vi behandler dem der sidder yderst på pinden"

Trampolinhuset er det eneste medborgerhus i Danmark der arbejder for at skabe et inkluderende fællesskab for asylansøgere, flygtninge, danskere og andre medborgere. Du kan støtte vores arbejde ved at blive månedlig donor.

Du kan læse regeringens foreslåede udlændingestramninger her, og du kan læse mere om radikaliseringseksperternes advarsler her.


"We have to remember that democracy is measured by how we treat the least fortunate"

This fall, the Danish government is proposing 44 restrictions in its asylum and refugee policies. The proposal includes restrictions on access to welfare services for both asylum seekers and refugees with asylum in Denmark. According to the government, the goal of the restrictions is to ”preserve our social cohesion and values”. However, according to radicalization experts, restrictions in the asylum and integration policies can cause asylum seekers and refugees to feel unwelcome in Denmark, and in turn result in radicalization.

Morten Goll, Executive Director in Trampoline House, shares the experts’ concern that further restrictions may harm the integration of refugees in Denmark:

To me, there is no doubt that the experts’ warning should be taken seriously. I don’t think there is any direct connection between asylum seekers and radicalized groups, but when politicians portray Denmark as a country that rejects refugees, asylum seekers and people with another cultural background than ours, then that rubs off onto the rest of society. I'm afraid that it will be a threat to society in general to pass laws that can seem like discrimination against certain groups, even though the laws are only supposed to target a marginal group. We must remember that democracy is measured by how we treat the least fortunate ones.

Trampoline House is the only community house in Denmark that works to create an inclusive community for asylum seekers, refugees, Danes and other citizens. You can support our work by becoming a monthly donor.

You can read the government's proposed restrictions here, and you can read more about the radicalization experts' warnings here.